Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

PlotPunt reclame belettering Reclame, Verder genoemd PlotPunt reclame belettering gevestigd te Borne.

‘Opdrachtgever’
De klant die een overeenkomst met PlotPunt reclame belettering heeft gesloten.

‘Opdracht’
De in opdracht van de Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, ter zake waarvan PlotPunt reclame belettering een overeenkomst van opdracht met de Opdrachtgever heeft gesloten.

‘Product’
Alle producten of diensten die PlotPunt reclame belettering, nu of in de toekomst, aan haar klanten aanbiedt, in welke vorm dan ook, met inbegrip van de productie, levering en exploitatie van (stoffelijke en niet-stoffelijke) zaken, ontwikkeling en onderhoud van computerprogrammatuur, consultancy en andere dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

1.De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten tussen PlotPunt reclame belettering en de Opdrachtgever.
– Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
2. Op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten tussen PlotPunt reclame belettering en de Opdrachtgever zijn tevens van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, zoals op 8 januari 2002 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in het Arrondissement Amsterdam, welke een onverbrekelijk deel uitmaken van de Algemene Voorwaarden. In geval van strijdigheid van een bepaling van de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie prevaleren deze Algemene Voorwaarden. Eventuele gewijzigde versies van de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie of de Regelen voor het Advertentiewezen zijn eerst van toepassing nadat deze uitdrukkelijk door PlotPunt reclame belettering zijn aanvaard.
3. PlotPunt reclame belettering is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na mededeling van de wijziging aan de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet instemt met de wijziging, heeft zij het recht de Opdracht met tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt op te zeggen, tenzij de wijziging niet leidt tot een wezenlijke verzwaring van haar verplichtingen of geen sprake is van een wijziging van de overeengekomen dienstverlening.
4. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.
5. De administratie en logfiles van PlotPunt reclame belettering gelden tussen partijen als dwingend bewijs.
6. Op de rechtsverhouding tussen PlotPunt reclame belettering en de Opdrachtgever, voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden, de Opdrachten en/of de met de Opdrachtgever gesloten (nadere) overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen PlotPunt reclame belettering en de Opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechte, onverminderd het recht van PlotPunt reclame belettering om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Opdrachtgever is gevestigd.

Artikel 3 Opdrachten, aanbiedingen, leveringstermijnen

1. PlotPunt reclame belettering zal de Opdracht als een goed opdrachtnemer en naar beste kunnen uitvoeren. PlotPunt reclame belettering is gerechtigd om de Opdracht geheel of ten dele uit te besteden aan een derde, onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid jegens de Opdrachtgever voor de deugdelijke uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtgever dient PlotPunt reclame belettering onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in haar gegevens, die voor de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
2. Alle aanbiedingen van PlotPunt reclame belettering zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle genoemde prijzen zijn altijd exclusief van overheidswege geldende heffingen (BTW ed). PlotPunt reclame belettering is te allen tijde gerechtigd om een verzoek tot het aangaan van een Opdracht af te wijzen. PlotPunt reclame belettering is gerechtigd om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten voor het maken van een offerte voor een Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze de offerte niet binnen 31 dagen heeft aanvaard.
3. Een Opdracht kan slechts kosteloos worden geannuleerd, zolang deze nog niet door PlotPunt reclame belettering in productie is genomen, zulks uitsluitend ter beoordeling van PlotPunt reclame belettering. PlotPunt reclame belettering is gerechtigd om ter zake van een annulering de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten en de ter zake van de Opdracht gederfde inkomsten minus gerealiseerde besparingen, zulks met een minimum van 25% van de vergoeding exclusief BTW voor de Opdracht, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen